Багахангай марафон 2014 улсын аварга шалгаруулах тэмцээний үеэр ажлаа танилцуулах өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Уг өдөрлөгөөр дүүргийн иргэд болон бусад аж ахуй нэгж байгууллагын 350 гаруй ажилтан, албан хаагч, иргэдэд гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж 350 ш ухуулга сурталчилгааны гарын авлага тараасан. Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын …

Дэлгэрэнгүй Ажлаа танилцуулах өдрийг зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/11 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний дадлага сургууль”-ийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Багахангай дүүргийн Засаг даргын А/49, А/71   дүгээр захирамж, Онцгой комиссын А/01 дүгээр тушаал, 01 дүгээр албан даалгавар, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлсэн. Онцгой комисс, алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд урьдчилсан үзлэгийг 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр …

Дэлгэрэнгүй “Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний дадлага сургууль”-ийг амжилттай зохион байгууллаа.

Тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай” 01 тоот албан даалгавар, Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах  арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/261 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засагдаргын 2014 оны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг, эрчимжүүлэх тухай” А/82 тоот захирамж, 01 тоот албан даалгаварын хэрэгжилтийг …

Дэлгэрэнгүй Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлэх хөрөнгө гаргах тухай” А/90 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2014 оны “Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай” А/15 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.    Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2014 оны “Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан …

Дэлгэрэнгүй “Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллаа”