Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/64 тоот тушаалын дагуу Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд Дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдаж амжилттай дүгнэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй НОБГ-аас Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил авлаа

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны “Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/30 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай” А/62 дугаар захирамж, 01 тоот албан даалгавар, “Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг явуулах тухай” дүүргийн Онцгой комиссын 2015 оны 01 дүгээр …

Дэлгэрэнгүй Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургуулийг амжилттай зохион явууллаа.

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсээс зохион байгуулсан “Гэр бүлийн нэг өдөр” удирдамжийн хүрээнд Онцгой байдлын хэлтсийн хамт олон 2015 оны 05-р сарын 09-ны өдөр Аврах, гал унтраах 80 анги дээр хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн гэр бүлийг хамруулан зохион байгууллаа. “Гэр бүлийн нэг өдөр” удирдамжийн хүрээнд Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчдын гэр бүлийнхэнд, Онцгой байдлын албаны …

Дэлгэрэнгүй Онцгой байдлын хэлтсийн “Гэр бүлийн нэг өдөр”

2015 оны тактик, тархалтын сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу Багахангай дүүргийн 1-р хороо үйлдвэрлэлийн бүс “Алтан оршихуй групп” Ахуй мандал Дахиварын үйлдвэрт амжилттай зохион явууллаа. Тактик сургуулиар тухайн объектын онцлог, барилгын хийц бүтээц, хүрэлцэн очих зам гарц зэргийг судлан гал унтраах шийдвэрлэх чиглэл, хүн хүч хэрэгслийг хэрхэн байрлуулах болон тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчидад …

Дэлгэрэнгүй Гал унтраах “Тактикийн сургуул”-ийг амжилттай зохион явууллаа.