“Хүүхэд аливаа ослоос урдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-14-ний өдрүүдэд дүүргийн 1 ба 2 дугаар хорооны “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн 1, 2, 3 дугаар байр, “Нарт хангай” хүүхэд хөгжил сургалтын төв, 44 дүгээр цэцэрлэг, 207 дугаар цэцэрдэг, Төмөр замын 183 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчид, сурагчдад “Аюулгүй байдал-эрх зүй”, “Хүүхэд хамгаалал” сэдвүүдээр танхимын сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 108 багш ажилтан, 85 сурагч хамрагдсан байна.
Сургалт зохион байгуулах явцад “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн 1, 2, 3 дугаар байрны мэдээллийн урсдаг самбараар хүүхдийг гамшиг осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх анхааруулга сэрэмжүүлэг бүхий текстэн мэдээллийг давхардсан тоогоор 60 удаагийн давтамжтайгаар хүргүүлсэн байна.
41945888_539478646483140_6631876804393041920_n

41937318_482959392203804_2975343838459068416_n

41889111_2042230489420976_2341186239257903104_n

42058520_1098326517000734_8159618258085871616_n

42087788_329057097848971_8528793975899815936_n

41919278_318751672007267_7185312692289142784_n

42059620_449783805425458_8101783770371194880_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>