2018 оны сургуулийн жилийн удирдамж” сургалтын үндсэн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/01 дүгээр тушаалаар сургалтын үйл ажиллагааны 2 дугаар хагасыг эхлүүлэн долоо хоног бүрийн “Мягмар” гаригт зохион байгуулан ажиллаж байна. 16 цагийн онол, 6 цагийн дадлага сургалт бэлтгэлийг төлөвлөсөн цаг сэдвийн хүрээнд зохион явууллаа.
IMG_2651

IMG_2636

IMG_2661

IMG_2672

IMG_2665

IMG_2659

IMG_2638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>