Төрийн болон ОНӨХ бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа